پلیت دو ورقی هواگوانگ | SORM Huaguang Plate

تماس بگیرید

پلیت آلومینومی (زینک) دو ورقی معمولی هواگوانگ (هاگوانگ) مخصوص استفاده در دستگاه های پلیت ستر کرئو، کداک، سوپراستر، اسکرین، تاپ ستر می باشد .